Představení systému výstavby 

rodinných a obytných domů -

BCH - Build Clever House 

 

Build Clever House, jinak také „postav chytrý dům“, je náš, certifikovaný systém výstavby rodinných a obytných domů s nosnou ocelovou konstrukcí LINDAB následně opláštěnou systémovými prvky KNAUF, především řady Vidiwall, zvenčí opláštěnou kontaktním zateplovacím systémem BAUMIT s tloušťkou izolantu, zejména minerální vaty Isover, v tloušťce min. 160 mm. Stavební otvory jsou osazeny okny a dveřmi VEKRA. 

Stavby plně odpovídají technickým a legislativním požadavkům na současnou moderní výstavbu, jsou energeticky velmi úsporné (třida "B" s možností dosažení hodnoty třídy "A" a parametrů tzv. pasivní stavby) a se svými parametry a charakterem stávají od roku 2015, resp. stavební sezóny roku 2016, novinkou na českém trhu. 

 

      

 

Podrobnosti a specifikace systému

 

1) Technické aspekty:

 -  vhodné řešením začlenění stavby do jakéhokoliv pozemku – rovinatého, svažitého, s úrovňovými zlomy, do podkladů zpevněných i nezpevněných, a to díkymoožného založení stavby na pikropilotách, kdy pak díky tomuto technickému řešení je založení stavby časově i finančně méně náročné oproti nákladům běžnému založení stavby na základových pasech a základové desce, 

 - nosným prvkem konstrukce stavby rodinného domu je tenkostěnný ocelový profil Lindab, který je po montáži součásti systému je samonosným a jako celek tvoří samonosnou konstrukci skeletu, 

 - při skladbách obvodových stěn je přihlédnuto k trendu a nutnosti zbavit interiér vlhkosti, nejlépe od okamžiku počátku výstavby, systém maximálně omezuje použití tzv. mokrých procesů – betonáží,vrstev skladby podlah, nanášení omítek apod.,

 - výsledkem BCH systému jsou obvodové stěny a stropy, kde nedochází k následnému hromadění vlhkosti. 

 

2) Obchodní aspekty:

Význam a užitná hodnota tohoto inovativního projektu systémové výstavby zcela převyšuje dostupnou cenu velikostně podobných staveb rodinných domů řešených technologií zdiva. Výsledný produkt, stavba rodinného domu, je díky rychlosti popsaných procesů a efektivnosti jejího vytvoření dobře obchodně realizovatelná.  

Logistika výstavby zaručuje přehlednost a transparentnost výstavby ve všech jejích stádiích, a to nejenom co do toku finančních prostředků a dodávek použitých materiálů, ale i co do odborného dohledu provádění prací. 

Shrnuto, stavba před očima přímo roste nejenom co do kvantity, ale i kvality.

Věřte, že jsme vybrali za naše obchodní partnery pouze takové výrobce stavebních materiálů, kde nejenom renomé jejich značky, ale i letité zkušenosti, jsou jistotou, o kterou se můžeme opřít. 

Ano, toto vše uvedené je jedinou cestou ke spokojenosti našich zákazníků, budoucích kupujících, která se nám již osvědčila a zúročila v bezvadných průbězích záručních lhůt již námi vytvořených staveb.

 

3) Legislativně právní stránka výstavby a prodeje našich rodinných domů:

Výstavbu BCH staveb rodinných a obytných domů provádíme:

a) vlastním jménem a na náš účet naší developerskou činností s následným prodejem nemovitosti budoucím kupujícím/investorům nebo

b) jménem budoucího vlastníka a na jeho účet, kdy za úplatu vše potřebné zajistíme, stavba je stále, již od počátku, ve vlastnictví investora a my pak dohlížíme na řádný a včasný průběh jejího zhotovení, a to nejenom po stránce technické, ale i obchodní a právní.
 
V případě zájmu umožníme zájemci koupi našeho rodinného domu v podobě "stavebnice", kterou si následně nechá komletovat námi doporučeným subjektem, stavbení firmou, která je námi ve všech procesech výstavby vyškolena.  

 

 

Zároveň je Vaše stavba rodinného či obytného domu po dobu záruky, tj. pěti let, průběžně našimi techniky prověřovaná při každoročních osobních návštěvách u Vás. 

 

Závěrem zbývá snad už jen dodat a přát si,
že naše řešení výstavby Vás osloví a že si u nás ke své spokojenosti objednáte 
"dům na klíč", postavíte si s námi 
Váš chytrý dům - Build Clever House".