Představení systému výstavby 

rodinných a obytných domů -

BCH - Build Clever House 

 

Build Clever House, jinak také „postav chytrý dům“, je autorsky náš, certifikovaný systém výstavby rodinných a obytných domů s nosnou ocelovou konstrukcí LINDAB následně opláštěnou systémovými prvky KNAUF, především řady Vidiwall, zvenčí opláštěnou kontaktním zateplovacím systémem BAUMIT s tloušťkou izolantu, zejména minerální vaty Isover, v tloušťce min. 160 mm. Stavební otvory jsou osazeny okny a dveřmi, které plně odpovídají tepelným, hlukovým a požárním požadavkům současné výstavby v rámci technickýh a legislativníh požadavků Evropské unie.  

Stavby jsou energeticky velmi úsporné (třida "B" s možností dosažení hodnoty třídy "A" a parametrů tzv. pasivní stavby) a je možné je doplnit i prvky a technologiemi pro využití a zpracování solární energie a možností využití dešťové vody, příp. tzv. šedé vody. 

 

 

      

 

 

Podrobnosti a specifikace systému BCH

 

1) Technické aspekty:

 -  vhodné řešením začlenění stavby do jakéhokoliv pozemku – rovinatého, svažitého, s úrovňovými zlomy, do podkladů zpevněných i nezpevněných, a to díkymoožného založení stavby na pikropilotách, kdy pak díky tomuto technickému řešení je založení stavby časově i finančně méně náročné oproti nákladům běžnému založení stavby na základových pasech a základové desce, 

 - nosným prvkem konstrukce stavby rodinného domu je tenkostěnný ocelový profil Lindab, který je po montáži součásti systému je samonosným a jako celek tvoří samonosnou konstrukci skeletu, 

 - při skladbách obvodových stěn je přihlédnuto k trendu a nutnosti zbavit interiér vlhkosti, nejlépe od okamžiku počátku výstavby, systém maximálně omezuje použití tzv. mokrých procesů – betonáží,vrstev skladby podlah, nanášení omítek apod.,

 - výsledkem BCH systému jsou obvodové stěny a stropy, kde nedochází k následnému hromadění vlhkosti. 

 

2) Obchodní aspekty:

Význam a užitná hodnota tohoto inovativního projektu systémové výstavby zcela převyšuje dostupnou cenu velikostně podobných staveb rodinných domů řešených technologií zdiva. Výsledný produkt, stavba rodinného domu, je díky rychlosti popsaných procesů a efektivnosti jejího vytvoření dobře obchodně realizovatelná.  

Logistika výstavby zaručuje přehlednost a transparentnost výstavby ve všech jejích stádiích, a to nejenom co do toku finančních prostředků a dodávek použitých materiálů, ale i co do odborného dohledu provádění prací. 

Shrnuto, stavba před očima přímo roste nejenom co do kvantity, ale i kvality.

Věřte, že jsme vybrali za naše obchodní partnery pouze takové výrobce stavebních materiálů, kde nejenom renomé jejich značky, ale i letité zkušenosti, jsou jistotou, o kterou se můžeme opřít. 

Ano, toto vše uvedené je jedinou cestou ke spokojenosti našich zákazníků, budoucích kupujících, která se nám již osvědčila a zúročila v bezvadných průbězích záručních lhůt již námi vytvořených staveb.

 

3) Legislativně právní stránka výstavby a prodeje našich rodinných domů:

Výstavbu BCH staveb rodinných a obytných domů provádíme:

a) vlastním jménem a na náš účet naší developerskou činností s následným prodejem nemovitosti budoucím kupujícím/investorům nebo

b) jménem budoucího vlastníka a na jeho účet, kdy za úplatu vše potřebné zajistíme, stavba je stále, již od počátku, ve vlastnictví investora a my pak dohlížíme na řádný a včasný průběh jejího zhotovení, a to nejenom po stránce technické, ale i obchodní a právní.

 

V případě zájmu umožníme zájemci koupi našeho rodinného domu v podobě "stavebnice", kterou si následně nechá komletovat námi doporučeným subjektem, stavebení firmou, která je námi ve všech procesech a požadavcích výstavby vyškolena.  

 

 

Zároveň je Vaše stavba rodinného či obytného domu po dobu záruky, tj. pěti let, průběžně našimi techniky prověřovaná při každoročních osobních návštěvách u Vás. 

 

Závěrem zbývá snad už jen dodat a přát si,
že naše řešení výstavby Vás osloví a že si u nás ke své spokojenosti objednáte 
"dům na klíč", postavíte si s námi 
Váš chytrý dům - "Build Clever House".