Popis 

konstrukcí systému BCH – Build Clever House s opláštěním systémovými výrobky KNAUF 

 

Konstrukce podlahy

Základní výhodou systému výstavby BCH – Build Clever House je založení objektu jak na klasických základových pasech a základové desce, tak i na systému mikropilot - pak má objekt vytvořenu samonosnou podlahu uloženou na potřebný počet mikropilot určený posouzením statika.  

Podélné průvlaky  podlahy jsou provedeny vždy z dvojic profilů C250 jako spojité nosníky na celou délku objektu. Do nich jsou ze strany pomocí L konzolek přikotveny vlastní podlahové nosníky z profilů 2xC250 á 600 mm. V místech uskočení pilot u stávající budovy jsou stropnice zesíleny. Celá skladba podlahy je vyplněna minerální vlnou tl. 250 mm. Ze spodní strany (z exteriéru) je provedeno opláštění sendvičovým PUR či FSP panelem tl. 80 mm, z horní (z interiéru) pak je proveden záklop z OSB desek tl. 25 mm P+D, vrstva kročejové izolace 30 mm a vlastní suchá podlaha z podlahového prvku KNAUF F 146 (podsyp a 2x deska 10 mm lepená). Následuje podlahová krytina dle výběru investora. Do skladby lze zakomponovat elektrické podlahové vytápění.

 

Obvodové stěny

Obvodové stěny mají nosnou konstrukci z tenkostěnných ocelových profilů tvaru C (typ RY), šířky 150 mm, se štěrbinami ve stojinách pro minimalizaci tepelných mostů. Stojky RY jsou uloženy na dolní i horní straně do vodících profilů tvaru U (též se štěrbinami – typ SKY). Rozteč stojek je 625 mm, která vyhovuje přímému kotvení vnějších oplášťovacích desek KNAUF na konstrukci. Stěny jsou na celou tloušťku konstrukce vyplněny izolací minerální vlnou (obj. hmotnost min. 45 kg/m3). Skladba je doplněna z exteriérové strany jednoduchým opláštěním dřevovláknitými deskami KNAUF tl. 15 mm a kontaktním zateplovacím systémem BAUMIT s minerální vlnou 100 mm. Z interiérové strany je na konstrukci aplikována parotěsná fólie a jednoduché opláštění z desek Knauf Diamant 15 mm. Všechny spoje konstrukčních pozinkovaných profilů jsou provedeny samořeznými šrouby s nízkou hlavou 4,8x16 mm. Uvedená skladba je s kontaktním zateplením minerální vlnou 100 mm a minerální omítkou. Stabilizace stěnových modulů je provedena vnějším opláštěním dřevovláknitými deskami, přičemž tato stabilizace je doplněna diagonálním zavětrováním pomocí ocelových pásků 100x1,0 mm.

 

Vnitřní nenosné příčky

Vnitřní dělící příčky, pokud na ně nejsou kladeny speciální akustické požadavky, jsou provedeny standardní technologií SDK stěn Knauf  s nosníky 75 mm, vyplněnými minerální vlnou tl. 60 mm objemové hmotnosti 20 kg/m3 a opláštěnými deskami Knauf Diamant.  

Jedná se o typovou skladbu s tloušťkou příček je 100 mm.

 

Konstrukce stropu nad 1.NP

Nosná konstrukce stropu i nad 1.NP staveb BCH je tvořena podlahovými nosníky C250 s roztečí 500 mm, na okrajích uzavřených U profily, které jsou uloženy na podélných nosných stěnách. Stropnice a U profily jsou do stěn kotveny pomocí samořezných šroubů.C a U profily jsou mezi sebou sešroubovány přes L konzoly samořeznými šrouby průměru 6,3 mm.

Na stropnicích je proveden záklop z OSB desek na pero – drážku, tl. 25 mm, která tvoří nosnou roznášecí vrstvu skladby podlahy. Na roznášecí vrstvu je položena suchá podlaha Knauf F 146 vyplněná zásypem, příp. podlahovou vatou, a zaklopená podlahovým prvkem Knauf F 146, tj. podlahovými deskami 2x10mm. Následuje podlahová krytina dle výběru investora. Skladbu lze doplnit elektrickým podlahovým vytápěním.

Konstrukce mezi C profily je vyplněna minerální izolací 2x50 mm (obj. hmotnost 45 kg/m3). Ze spodní strany stropnic jsou pod pásnice uloženy pásky tuhé minerální vlny tl. 25 mm (šířka 175 mm), kotvené pomocí přímých závěsů roštu podhledu a samořeznými šrouby. Na přímé závěsy jsou ukotveny vlastní profily podhledu CD 60x27/0,6 mm a na ně jednoduché opláštění SDK deskami Knauf. 

Tloušťka skladby je 420 mm + tloušťka podlahové krytiny.

 

Konstrukce střechy - pultová

Nosná konstrukci střechy tvoří stropní nosníky C250 s roztečí 600 mm, na okrajích uzavřených U profily, které jsou uloženy na podélných nosných stěnách. Stropnice a U profily jsou do stěn kotveny pomocí samořezných šroubů.C a U profily jsou pak mezi sebou sešroubovány přes L konzoly samořeznými šrouby průměru 6,3 mm.

Na stropnicích je proveden záklop z OSB desek na pero – drážku, tl. 25 mm, která tvoří nosnou roznášecí vrstvu skladby střechy. Na OSB deskách je položena tepelná izolace EPS 160 mm. Následuje geotextilie a mechanicky kotvená hydroizolační vrstva střechy na bázi PVC fólie. Konstrukce mezi C profily je vyplněna na celou tloušťku minerální izolací (obj. hmotnost 45 kg/m3). Ze spodní strany stropnic je uložena parozábrana a na přímé závěsy jsou ukotveny vlastní profily podhledu CD 60x27/0,6 mm a na ně jednoduché opláštění deskami podhledu Knauf. Prostor podhledu je vyplněn minerální vlnou na celou tloušťku.

 

Atika

Konstrukce atiky je vytvořena ze stěnových modulů sestavených z profilů C/U 150, vyplněných minerální vlnou na celou šířku konstrukce a opláštěnými z vnější strany deskami Fermacell 15 mm. Z vnější strany je na atiku aplikován kontaktní zateplovací systém vycházející ze zateplení obvodových stěn. Z vnitřní a horní strany je provedeno opláštění deskami OSB 25 mm jako u střechy a zateplení EPS 50 mm. Následně je atika zaizolována střešní hydroizolační fólií a z horní strany oplechována.

 

Odvodnění střechy

Odvodnění střechy je námi doporučeno půlkruhovým okapovým systémem LindabRainline se žlaby šířky 150 mm a svody průměru 100 mm. V nabídce systému Lindab jsou veškeré prvky - žlaby, háky, spojky a čela, kotlíky, svody, kolena i s objímkami k uchycení na šroub, vše v široké škále možného barevného provedení. 

 

Závěrem:

Všechny výše uvedené skladby jsou certifikované Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha, s.p. a lze je dále částečně přizpůsobit požadavku zákazníka. V případě stavby "na klíč" podle zákazníkovy projektové dokumentace bude postupováno  s ohledem na legislativou požadované požární, tepelně-technické, akustické a bezpečnostní předpisy.