Ochrana osobních údajů

 
 

Informace o zpracování osobních údajů

obchodních partnerů a jejich kontaktních osob

 

BCH - Build Clever House,  IČ 05669723, sídlem a doručovací adresou adresou Střední 2021, 252 28 Černošice, dále v textu oba jen jako „BCH“, tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále v textu jen jako „právní předpisy o ochraně osobních údajů“,

 

tímto informuje,

že má v úmyslu o svých obchodních partnerech a jejich kontaktních osobách shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v rozsahu jimi poskytnutém pro účely níže v bodu 5. uvedené.

 

BCH tímto stanovuje pravidla a podmínky, za nichž jakožto správce zpracovává osobní údaje obchodního partnera a jeho kontaktních osob, tedy i členů statutárních orgánů, zaměstnanců a dalších zástupců obchodního partnera (dále jen „subjekty údajů“) a informuje subjekty údajů o tomto zpracování. Pokud je obchodní partner sám subjektem údajů, např. fyzickou osobou, vztahují se na zpracování jeho osobních údajů stejná ustanovení.

1.    Obchodním partnerem se rozumí především objednatelé, dodavatelé či poskytovatelé služeb, se kterými BCH jedná o uzavření smlouvy nebo je s nimi ve smluvním vztahu.

2.    Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace nebo kombinace takovýchto informací, která umožní identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

3.    Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor takovýchto operací, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

4.    Správcem osobních údajů níže definovaných je BCH, případně subjekt tímto určený, který dbá na pravidla ochrany osobních údajů stejně jak BCH.

5.    V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů zpracovává BCH osobní údaje, které tvoří:

(a)      informace o úkonech subjektů údajů v rámci plnění smlouvy;

(b)     informace o zprávách zasílaných subjekty údajů;

(c)      informace o platebním styku mezi BCH a subjekty údajů, pokud v souvislosti s plněním smlouvy k takovému platebnímu styku dochází;

(d)     identifikační, adresní a kontaktní údaje uvedené při uzavírání nebo plnění smlouvy;

(e)      záznamy o vzájemné komunikaci mezi subjekty údajů a BCH;

(f)      informace jiným způsobem sdělené subjekty údajů BCH.

5. Osobní údaje subjektů údajů jsou BCH zpracovávány za následujícími účely:

(a)      uzavření a plnění smlouvy s obchodním partnerem, (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž stranou je obchodní partner a subjekt údajů je tímto obchodním partnerem, zaměstnancem nebo kontaktní osobou obchodního partnera);

(b)     evidence subjektů, adres a kontaktů a vedení zákaznických účtů obchodního partnera (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž stranou je obchodní partner);

(c)      oslovení v rámci přímého marketingu nových a stávajících obchodních partnerů (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu BCH);

(d)     vnitřní administrativní potřeby, včetně tvorby statistik a evidencí (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu BCH);

(e)      ochrana majetku a právních nároků BCH (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu BCH)

6.    Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu danou zvláštním právním předpisem, a pokud takového předpisu není, pak po dobu trvání smlouvy uzavřené s obchodním partnerem a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení smlouvy či protiprávního jednání obchodního partnera nebo subjektů údajů.

7.    Subjekty údajů jsou oprávněny osobně v sídle BCH nebo v písemné formě na doručovací adrese sídla Společnosti či v elektronické podobě na adrese buildcleverhouse@gmail.com:  

(a)      požadovat přístup k jeho osobním údajům;

(b)     požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

(c)      požadovat omezení zpracování osobních údajů;

(d)     požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

(e)      vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

(f)      využít práva na přenositelnost osobních údajů;

(g)      využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice;

(h)     využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů.

8. Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností BCH a v těchto případech jsou příjemci především orgány veřejné správy.

 

V Černošicích dne 17.05.2018

 

Mgr. Kamil Hanzálek v.r.

jednatel BCH - Build Clever House s.r.o.